вторник, 4 октомври 2016 г.

50-те прегради по житейския Път на Човека...
Kолкото и една ситуация да е тежка и объркана, видяна с разширено съзнание и ми­слене, тя може да се промени бла­гоприятно. Когато съзнанието ни е разширено, мисълта е отпусна­та и проходима и при поглежда-не на ситуацията отгоре, може да се намери най-правилното и най-благоприятното решение за нас, без да хабим силите си. Всичко има смисъл, щом приро­дата го е създала и то съществу­ва. Въпросът е как човек гледа на явленията в обществото и природата. Всяко явление стига до един предел и след това се изчиства..

Фан кай - да се отпуснем, да разширим съзнанието си, да се отворим и това, ко­ето не е нужно ще отпадне. Трябва да излъчваме с погледа си увереност, стабилност и ре­шителност.

Гуан - преграда, чакра. Дейст­ва като предупреждение да разширим съзнанието си, пома­га ни да се усъвършенстваме. Преминаването на преградите е един пестоянен, непрекъс­нат процес, защото промените не стават изведнъж. Когато се появи преграда в живота ни и успеем да я преминем, това не означава, че не може да се появи отново по пътя ни.

ВИДОВЕ ПРЕГРАДИ:

1.      ПРЕГРАДИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА.
Животът е единият цикъл от кръговрата в природата, който продължава. Материята непре­къснато сетрансформира. Преди раждане тя е празнота, после се трансформира в дух, той се тран­сформира в енергия, енергията се трансформира в кръв и теч­ности, те се трансформират във форма, формата се ражда - бебе, дете, младеж, възрастен човек, старец, смърт и отново празнота и след това цикълът се повтаря в един непрекъснат кръговрат. В Китай казват: "Още не са разбрали смисъла на живо­та, а се плашат от смъртта". Животът и смъртта не трябва да се разглеждат като проблеми, а само като етапи в развитието на материята.

2.      ПРЕГРАДАТА НА СУЕТАТА И ТЩЕСТЛАВИЕТО.
1. Хората се стремят към бо­гатство и слава, отдават се на външни форми, на показност, и хабят сили за временни неща. Всичко, което е извън тялото ни, е временно и си отива. Ху­баво е човек да има пари, да е добре облечен и нахранен, без да стига до крайности, защото това не може да удовлетвори духовните му потребности - "за­ради малкото губиш голямото". 2. Суетата в природата, в духов­ната сфера - стремежът да бъ­дем велики, стигайки до самоза-бравяне, но това е изкривяване, води до заблуди за истинската ни същност и възможности.

3.      ПРЕГРАДАТА НА ЛЮБОВТА
Любовта е прекрасно чувство, но и тук трябва да има баланс, защото прекалената обич се пре­връща в загуба на време и енер­гия. Ако човек твърде много е обсебен от обичта, вкопчването в тези чувства, без да мисли за нищо друго, започва да изисква твърде много от себе си и от дру; гия, атова води до изхабяване. Не трябва да се стига до крайности. В желанието си да се издигнем духовно, решаваме, че и нашият патньор трябва да го направи, но и тук не бива да се бърза, той може да не е стигнал още ниво­то на духовно развитие и ако го насилим, ще се получи противо­речие и хабене на енергия. Да се приемаме такива каквито сме. Любовта трябва да бъде нормал­на, без обсебване и фикс идеи. Може да се стигне до липса на контрол над себе си или до пре­кален контрол върху другия.

В някои случаи човек започва прекалено да се жертва и забра­вя за собственото си развитие. Липсата на обич също е прегра­да. Да се научим да обичаме хо­рата, /или само един човек/, да не се забравят близките и прия­телите.

4. ПРЕГРАДАТА НА МЕКУШАВОСТТА
Това са добри хора, които ня­мат воля, решителност, смелост и твърдост. Те изпадат във вечно колебание, слабоволие и само­съжаление, загуба на надеждата в себе си.
Знаейки за настъпването на неблагоприятен период, ще бъ­дем предупредени и по-лесно ще преминем през страданията. Да се промени мястото и обкръ­жението, да останем за малко насаме, да се дистанцираме и преосмислим нещата от живота. Вътрешно да запазим силата си и да преодолеем преградите.

5. ПРЕГРАДАТА НА ПРАЗНИЯ ЖИВОТ
Понякога ни се струва, че нищо не сме изживели правилно, че нещо е било напразно, а това води до разочарование. Пита­ме се колко време сме загубили при неправилен начин на живот. Осъзнаваме, че сме работили за нещо, но желаните резултати ги няма или пък са малко. Това може да се дължи на неправилен подход или на непостоянство от наша страна. Причината може да е и в това, че не сме били доста­тъчно усърдни, липсвали са ни познания. В такива случаи е не­обходимо да се променим, да се отпушим, да променим подхода и ще има проходимост и разре­шаване на проблемите. Трябва да се действа и отново да се оп­итва.

6. ПРЕГРАДАТА НА САМОДОВОЛСТВОТО
Понякога изпадаме в само­доволство от постигнати резул­тати и може да загубим реална представа за себе си. Другата крайност е самоосъждането и самоотравянето - те стопират развитието ни. Стремежът е да бъдем по-скромни, защото има и по-добри от нас.
Самосъжалението е когато душата се свива, самоогранича­ва се. И двете неща водят до за­стой в развитието ни. Не трябва да смятаме, че сме постигнали всичко, защото материята е в не­прекъснато движение и "човек трябва да изисква повече от себе си и по-малко от другите". Трябва да държим сметка за собствения ни характер и духовно ниво и да не изискваме от другите, така както от себе си.

7. ПРЕГРАДАТА НА МАНИИТЕ
Това са мании и зависимо­сти от различни неща. Да ува­жаваме всичко, което ни е дала природата, да не фаворизираме едно нещо за сметка на друго, да не преминаваме границата. Истинският човек трябва да е "тотално свободен" от мании и различни зависимости, за да може да се развива. Не трябва да отдаваме предпочитания към даден вид храна, напитки, дрехи, козметика. Естествените нужди да се задоволяват, но да няма пристрастяване - това е въпрос на свободно избиране.

8. ПРЕГРАДАТА НА ТРУДНОСТИТЕ
Трудности винаги ще има, но ако човек разбира различни­те природни закони и законо­мерности, то при трудностите и преодоляването им може да разшири съзнанието си. Ако не можем да променим ситуацията, трябва да останем спокойни, да запазим хармонията си, не тряб­ва да "блокираме", защото така се блокира волята ни. Китайците казват: "Мъдрият човек в труд­ни години се скрива, а в благо­приятни години се проявява". Нека не забравяме кое е по-цен­но: да хабим нервите, здравето и енергията си или да съхраним вътрешната си хармония и да вървим напред. "Волът има тол­кова косми по тялото си, колкото са и хората, които вървят по пътя на развитието. А колкото са ро­гата на вола, толкова са хората, истински постигнали развитие". Останалите са обзети от "горчи­вото море на страданието" те нямат воля и се отклоняват от истинския път.

9. ПРЕГРАДАТА НА КАРМА
Карма това е причината и следствието - "каквото посееш, това ще пожънеш". Ако направим нещо противно на природните закони, то ще ни се върне на ду­ховно ниво. Човек трябва да има яснота как може да си навреди и как без хабене на енергия да премине през преградите.

10. ПРЕГРАДАТА НА ПОХВАЛИТЕ
Похвалите, това е стремеж на човек да чува само хубави неща за себе си, но това не е възмож­но да се получи от всички хора. В Китай казват: "По- добре да те ругаят, отколкото да те хвалят" Градивната, добронамерена критика повече ще помогне от­колкото хвалбите. Те разсейват, размекват, развиват егоизъм. Но понякога при липса на само­уважение има нужда от похвали, човек ще добие сили да действа. Има една необходимост да бъде похвален, но това да дойде по естествен начин. Но и при този случай не бива да се прекалява, развива ке самолябие, тщестла-вие. Също така нетравилната, незаслужена критика не бива да ни тревожи, а да се възприема с широко съзнание и разбиране.  

11.ПРЕГРАДАТА НА СОБСТВЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ХАРАКТЕР
Собствения индивидуален характер не трябва да се налага на другите. Неправилните черти да се тушират, да се усъвършен­стваме, да се развиваме. По­грешно е да се смята, че харак­тера ни е дадан в такъв вид един път завинаги и да си казваме, че "Ето на такъв съм". Особено в об­ществото, в контактите с хората да не си налагаме прекомерно собствения характер, да се съ­образяваме и снишаваме, да не предявяваме прекалено много изисквания /такъв чавек не се е превъзпитал/, да се примиря-ваме с някои не дотам приятни неща и да не показваме капри-зите си и да караме другите да се съобразяват с нас и нашето его. Но не трябва и да се само-измъчваме. В колектив да не бъ­дем център на внимание, да се постигне хармония с околните. Да се развие способност за аб­страхиране, особено като няма избор при попадане при небла­гоприятни обстоятелства. Това може да стане като си пред­ставим, че ситуацията е вре­менна и може да се промени. В Китай казват:"Всичко може да ти бъде учител: трима души са пред теб, един от тях може да ти бъде учител" Хората от изтока от всичко могат да си вземат поука и сами се усъвършенстват и вър­вят напред. Важното е човек да бъде буден и да разбира нещата и посланията, които му се отпра­вят.

1
2. ПРЕГРАДАТА НА БОГАТСТВОТО И ПАРИТЕ
Нуждата от пари е пряко свързана с нашето битие. Кол­кото една преграда е пряко свързана с нашия бит, толко­ва по-трудно тя се преминава. Парите могат да се спечелят по различни начини - с рабо­та, по наследство, от различни други източници. И за богати­те и за бедните има прегради. Преградата за богатия е, ако само трупа богатство и не може правилно да го използва, раз­дава безразборно , пилеене. "Ако благородният човек се нуждае от пари, той трябва да има смислена, правилна причи­на за това, да не губи морала си". Парите трябва да се разглеждат като средство за правилно раз­витие. Дън Сяо пин: "Славно е да забогатееш". Ако имаш много пари те могат да са ти дадени за благородно дело, а не за да ги разпиляваш безпричинно. Бедността също си има много причини "За да дойдат парите при тебе трябва да има опреде­лена причина за това".

13. ПРЕГРАДАТА НА БЕДНОСТТА
Цел от гледна точка на приро­дата - хората да възстановят ес­тествената си простота и добро­та, да не ламтят за излишества, а как да запазят естествената си скромност. Богатството ни дава широта. Бедноста - ограниче­ние за свиване, ограничени ус­ловия за живот. Тук е важно как да развиваме волята си и да не сме травмирани от бедността. От друга страна да не се гледа на нея като на нещо достойно и славно. Също така не бива да се обричаме на бедност - това е нещо твърде крайно. Незави­симо в какви условия се нами­раме състоянието ни не бива да ни травмира, а да култивираме ценни качества - гъвкавост и възможност да се справим, адаптиране, няма условия за разхищение, учиме се на иконо­мии и да не се харчи излишно. Да се учим да се радваме и на малкото. Във всяко положение човек може да се учи и да има полза за израстването си. От голямо значение за волята ни е - бедността ни травмира, ли­шава ни от много неща, живеем в стеснени рамки - това ни кара да проявим и да развием вола-та си. Целта е с едно отпуснато психично състояние да гледаме на бедността. Но същевременно не трябва да се травмираме и да се обричаме на бедност, а тряб­ва да търсиме начини да проме­ним  и  подобрим  състоянието си. Да не развиваме примирен­чество и леност.

1
4.    ПРЕГРАДАТА НА НЕБРЕЖНОСТТА И НЕВНИМАНИЕТО
Грубият човек забравя детай­лите, другите хора трябва да му поправят грешките и действията. На такъв човек му липсва финес и внимание, има повърхностно отношение към работата и към другите хора. Тази преграда ни учи на внимание и концентра­ция, по-сериозно да гледаме на действията си, да има сериозно отношение.
15.    ПРЕГРАДАТА НА РЕВНОСТТА И ЗАВИСТТА
Това важи не само при лю­бовни отношения, но и за всичко останало. Например: някой човек е много напред­нал, а ние не му се радваме, а му завиждаме, че има даде­ни способности, има повече възможности, а ние му тър­сим причини да го критику­ваме - това пък е свързано с нашето его, защо и ние не мо­жем да бъдем като него, това поражда ревност и завист.
Ревност - "женски болести" дзи + ду = ревност.  
Жена болест "Чъ ду - пия, ям оцет".

Това е свързано отново с егото ни и незадоволените му амбиции. Ревнувайки и завиж­дайки пречим не само на дру­гите, но и на себе си.Трябва да се радваме на развитието на другите, да не се травмираме от постиженията им и да вър­вим по СВОЯ път  на развитие.

16. ИЗПИТАНИЕ НА ПРАЗНИТЕ ОБЕЩАНИЯ
"Огън и лед"- големи празни приказки, това е характерно за западния човек. На изток това се счита за неуважение към себе си и към другите, не е изпълнил принципите на отношенията "Ка­зана дума вече не се връща в ус­тата, тя е изминала вече 1000 ли" Целта е да се научим да говорим внимателно да бъдем достовер­ни в обещанията си, да се обеща-ве нещо, което има възможност и може да изпълни.

17. ВЪЗРАЖДАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
Това означава връщане към изначалните корени - смисъла е в трите тан тиена - това са врати, от които тръгва възстановяване­то на енергията /3-то око, сър­дечна чакра и долен тан тиен/.

При трениране те "Съживяват корена на живота", за да се развие и възстанови енер­гията, телесните течности чрез медитация, чрез външно наби­ране от природни източници. Когато те се напълнят с енергия и задвижат по меридианите това е жизнена необходимост за жи­вота ни. Можем да възстановим живота си чрез тяхното изчистване и енергизиране...

В китайската астроло­гия има отбелязани специ­ални дни за по-благопри­ятно набиране на енергия. Новолуние - този, който се кул­тивира трябва да следва природ­ните закони и да следи промени­те на небесните тела. Слънцето и Луната ни влияят най-непо­средствено. Също така и звезда­та Антарес - също много силна звезда, но Слънцето и Луната ни въздействат най-пълно. При пъл­нолуние Слънцето и Луната като дискове са еднаквипо размери Ян и Ин - пълна хармония.

и да се култивирате т.к. се лъжат, че знаят, подлъгват и другите и грешат. Знаят началото, но не знаят края. Има погрешни знания и обучава другите на тях." Фалшивите познания са повтаряни сто хилади пъти и са се утвърдили като истински, а истинските все още не са утвърдени. Истинското посвещение изисква цялостно издига­не - дух и материя да се издигнат едновременно, а не да се развива само едното.

19.    ПРЕГРАДАТА НА ОМРАЗАТА
Мрази този, който не разбира природните ис­тини. Обърканите хора не знаят колко пагубна може да бъде омразата. Ако не им се обръща внимание, завиждат на способности­те на другите, при лошо настроение, при недостиг на пари и богатство, при критика, като помнят как са ги излъгали, като пом­нят как са ги пренебрегна­ли - всичко това поражда омраза.

Нормално е да се сблъскваме с хора и об­стоятелства, които ни при­чиняват мъки и страдания, но ако ни води омразата тя ще блокира енергия­та ни и ще ни пречи да се развиваме. Пагубна е за този, който мрази.

20.    ПРЕГРАДАТА НА МИСТИКАТА
Недостатъчните знания за нещата пораждат мис­тиката, при неправилни познания се стига до обо-жествяване. Незнанието се обвива в мистика при липса на познания, исти­ната не се разкрива.

21.    ПРЕГРАДАТА НА РЕЧТА И ЕЗИКА
Говоренето много изха­бява енергията. Може да предизвика недоразуме­ния, проблеми и др.
* "Когато си отвориш устата духът и енергията се разсейват, а като си развържеш езика започват спорове",
* "Това, което влиза в устата, тряб­ва да е чисто, това, което ядем трябва да е чисто. Влязло в устата не може вече да се извади”.
* “Това, което излиза от устата да е чисто и ясно - точни думи, но по-малко, да се разбира кое е важното и нужното".
"Външно се тренират ста­вите и костите, а вътреш­но - когато устата мълчи”.

Говора много изхабява енергия­та. Мълчание - трениране на волята, да се вглъбява, време за размисли като съзерцание.

Контрол на езика - да внимаваме, да бъдем будни. Най-лесно се нарушава тази заста­ва - да се каже, което е нужно, а излишните думи да се премълчат.

Словото може да издигне човека, но може и да го унищожи.

Развиването на речта води до точност и пестеливост на думи, до каляване на волята.
                                                                                                             Източник: вестник ПСИХО

четвъртък, 26 март 2015 г.

Решение за всеки проблем. Вижте...

скайп: lifecoahbg         Виваком 0888 780 028       Теленор   0898 789 616
село Болярино, Пловдивска област (на 3 км от село Белозем) 

Всеки проблем има решение! Вижте...